• Trong tệp tin php.ini, biến upload_max_filesize (2000MB) thì lớn hơn biến post_max_size (800MB), bạn nên thay đổi thiết lập này
Đề mục ngoài


Tên đề mụcChuyển vào đề mục

Select Files

Bạn hiện đang dùng Browser uploader. Hãy dùng Flash uploader thay thế.

Kích thước file lớn nhất: B.

Set Photo Properties img

Ảnh đã được gởi lên