• Trong tệp tin php.ini, biến upload_max_filesize (2000MB) thì lớn hơn biến post_max_size (800MB), bạn nên thay đổi thiết lập này
Đề mục ngoài


Tên đề mụcChuyển vào đề mục

You've got a problem with your JavaScript

Bạn hiện đang dùng Flash Uploader. Nếu có trục trặc? Thì dùng Web Uploader thay thế.

Kích thước file lớn nhất: B.

Set Photo Properties img

Ảnh đã được gởi lên