• თქვენს php.ini ფაილში, upload_max_filesize (2000MB) მეტია ვიდრე post_max_size (800MB), თქვენ უნდა შეცვალოთ ეს პარამეტრი
მშობლიური კატეგორია


კატეგორიის სახელიავტვირთოთ კატეგორიაში

Select Files

You are using the Browser uploader. Try the Flash uploader instead.

Maximum file size: B.

Set Photo Properties img

ატვირთული ფოტოები