• თქვენს php.ini ფაილში, upload_max_filesize (2000MB) მეტია ვიდრე post_max_size (800MB), თქვენ უნდა შეცვალოთ ეს პარამეტრი
მშობლიური კატეგორია


კატეგორიის სახელიავტვირთოთ კატეგორიაში

You've got a problem with your JavaScript

You are using the Flash uploader. Problems? Try the Browser uploader instead.

Maximum file size: B.

Set Photo Properties img

ატვირთული ფოტოები