• در فایل php.ini شما، مقدار upload_max_filesize (2000MB) از post_max_size (800MB) بیشتر است، شما باید این تنظیمات را تغییر دهید.
آلبوم مادر


نام آلبومانتخاب یک آلبوم

You've got a problem with your JavaScript

در حال حاضر شما از آپلود کننده ی فلش استفاده می کنید. اگر مشکلی دارید، می توانید از آپلود کننده ی مرورگر خود استفاده کنید.

بیشترین حجم فایل: B.

Set Photo Properties img

عکس های آپلود شده