• در فایل php.ini شما، مقدار upload_max_filesize (2000MB) از post_max_size (800MB) بیشتر است، شما باید این تنظیمات را تغییر دهید.
آلبوم مادر


نام آلبومانتخاب یک آلبوم

Select Files

در حال حاضر شما از آپلود کننده ی مرورگر خود استفاده می کنید. می توانید آپلود کننده ی فلش را برای سرعت بیشتر امتحان کنید.

بیشترین حجم فایل: B.

Set Photo Properties img

عکس های آپلود شده