• Στο αρχείο php.ini, η τιμή upload_max_filesize (2000MB) είναι μεγαλύτερη από τη τιμή post_max_size (800MB), θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση
Μητρικό λεύκωμα


Όνομα Λευκώματος



Επιλέξτε ένα λεύκωμα

Select Files

Χρησιμοποιείς τον Flash uploader. Προβλήματα; Προσπάθησε το ανέβασμα μέσω φυλλομετρητή instead.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: B.

Set Photo Properties img

Μτεταφορτωμλενες φωτογραφίες